Центар за породични смештај деце и усвојење
 
ВЕСТИ ПИШИТЕ НАМ
   Насловна страна > О хранитељству > Поступак заснивања хранитељства
Latinica     English  

КАКО СЕ ПОСТАЈЕ ХРАНИТЕЉ?


(ПОСТУПАК ЗАСНИВАЊA ХРАНИТЕЉСТВА)


ЗАХТЕВ


Грађани који желе да се баве хранитељством, подносе захтев центру за социјални рад у општини где станују и прилажу потребну документацију:

 • Фотокопија личне карте;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако су у браку);
 • Уверење о држављанству;
 • Лекарско уверење;
 • Потврда о запослењу и месечним приходима (укључујући приходе од пољопривредне делатности, издавања стана, куће, од нерегистрованих делатности);
 • Потврда о имовини (уговор о купопродаји стана, куће, закуп, откуп, оставинско решење);
 • Уверење да није осуђиван - прибавља по службеној дужности центар за социјални рад;
 • Уверење да се против хранитеља не води истрага, односно да није подигнута оптужница;
 • Уверење да није лишен родитељског права (добија се у суду, ванпарнична писарница);
 • Уверење да није лишен пословне способности (добија се у центру за социјални рад);
 • Потврду да није на евиденцији лица против кога је одређена мера заштите од насиља у породици (добија се у центру за социјални рад).

 

Захтев са документацијом предаје се центру за социјални рад.

 

Поступак процене


Поступак процене опште подобности хранитељске породице обухвата:

 • анализу исправа будућих хранитеља;
 • интервју са будућим хранитељима у установи;
 • интервју са члановима породице будућих хранитеља у кућној посети;
 • процену током реализације Програма припреме за хранитељство.

 

 

Програм припреме и обуке


Програм припреме за хранитељство похађају супружници, односно ванбрачни партнери – будући хранитељи. Обука траје 33 сата. Трочасовне радионице одржавају се једном недељно у Центру за породични смештај деце и омладине Београд.  

 

Синтетизован извештај


Након завршеног програма припреме Центар за породични смештај сачињава Синтетизован извештај – налаз и стручно мишљење о општој подобности будућих хранитеља који се доставља центру за социјални рад. Центар за социјални рад доноси одлуку о општој подобности будућих хранитеља и издаје потврду о бављењу хранитељством, с роком важења од две године.

Хранитељи имају право жалбе на решење центра за социјални рад у случају када не добију општу подобност за хранитељство.

Након истека две године, центар за социјални рад доноси одлуку о продужењу или укидању потврде о бављењу хранитељством, ценећи успешност остваривања хранитељске улоге а на основу праћења хранитељске породице – односно извештаја Центра за породични смештај о поновној процени хранитељске породице.

 

 Преузмите Информатор   Информатор за будуће и садашње хранитеље

 

 


 Covid-19
 Право детета да се његов глас чује
 Часопис „ИСКОРАК“
 Кутак за децу и младе
 Акредитовани програми
 Искуства хранитеља