Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > Programske aktivnosti
Ћирилица    English  

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

 

1. Uvid u ostvarivanje standarda zaštite dece na hraniteljstvu

Ciljevi

- uspostavljanje funkcionalnog modela praćenja i evaluacije zaštite dece na hraniteljskim porodicama;

- unapređivanje zaštite deteta na hraniteljstvu i obezbeđivanje dovoljno stimulativnih uslova za dostizanje razvoja u skladu sa njegovim potencijalmima.


2. Planiranje usluga i mera zaštite deteta na hraniteljstvu

Ciljevi

- definisanje individualnih potreba deteta na hraniteljstvu i hraniteljske porodice, podsticaja za ostavrivanje potencijala deteta i konkretizovanje svih aktivnosti i intervencija na rešavanju eventualnih problema;

- blagovremeno reagovanje na probleme i stvaranje uslova za optimalan razvoj deteta na hraniteljstvu.


3. Procena hraniteljskih porodica

Ciljevi

- procena sposobnosti hraniteljskih porodica u cilju obezbeđivanja hranitelja koji poseduju kompetencije za hraniteljstvo i na adekvatan način brinu o deci bez roditeljskog staranja, podstiču njihov razvoj i omogućuju dostizanje detetovih potencijala;

- ujednačavanje uslova i obezbeđivanje jednakih šansi za svu decu na hraniteljstvu bez obzira u kojoj porodici su zbrinuta, kako bi njihove potrebe bile celovito zadovoljene i osiguran razvoj u skladu sa individualnim potrebama i potencijalima deteta;

- ostvarivanje dobrobiti deteta na hraniteljstvu i njegovih najboljih interesa kao prava deteta koje mu se mora obezbediti.


4. Kampanja za hraniteljstvo

Ciljevi

- regrutovanje novih hraniteljskih porodica sa odgovarajućim nivoom obrazovanja, radnim i roditeljskim iskustvom i prihvatljivom motivacijom za hraniteljstvo kao polazištima za razvoj i izgradnju kompetencija za hraniteljstvo;

- regrutovanje hraniteljskih porodica prema potrebama dece i razvoja različitih oblika hraniteljstva.


5. Izbor porodice za dete

Ciljevi

- obezbeđivanje porodice za dete koja će na najbolji način zadovoljiti njegove potrebe.

- optimalan razvoj deteta u skladu sa njegovim potencijalima.


6. Podrška deci i hraniteljskim porodicama

Ciljevi

- jačanje kompetencija hranitelja za zadovoljavanje potreba dece

- prevazilaženje zastoja dece i zadovoljavanje razvojnih potreba dece;


7. Razvoj i unapređivanje hraniteljstva

Ciljevi

- obezbeđivanje jednakih šansi za svu decu za život u porodici bez obzira na različitosti u pogledu uzrasta, pola, nacionalnosti, hendikepa i sl.

- obezbeđivanje kompetentnih hraniteljskih porodica za brigu o deci s poteškoćama u razvoju;

- iniciranje predloga za izmene, dopune i nomativno usklađivanje postojećih propisa za uvođenje novih oblika hraniteljstva, pre svega za urgentno hraniteljstvo i hraniteljstvo za decu sa poteškoćama u razvoju.


8. Uspostavljanje baze podataka o hraniteljstvu

Ciljevi

- dostupnost podataka o deci i hraniteljima i blagovremeno i adekvatno zbrinjavanje dece u odgovarajuću hraniteljsku porodicu;

- praćenje ostvarivanja standarda zaštite dece u hraniteljskim porodicama;

- praćenje pružanja usluga i napredovanja deteta u hraniteljskoj porodici.


9. Razvoj profesionalnih kapaciteta

Ciljevi

- jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih u Centru kao preduslova za kvalitetan rad i unapređivanje hraniteljstva;

- uvođenje sistema kvaliteta u zaštiti dece na hraniteljstvu


10. Izdavačka delatnost

Ciljevi

- doprinos razvoju sistema kvaliteta i razvijanje različitih oblika podrške profesionalcima i hraniteljskim porodicama;

- popularisanje hraniteljstva i rada centra za porodični smeštaj;

- povećanje vrednosti i značaja ustanove

 

 


 Covid-19
 Pravo deteta da se njegov glas čuje
 Časopis „ISKORAK“
 Kutak za decu i mlade
 Akreditovani programi
 Iskustva hranitelja